Eix 5: Comunicació als ciutadans i als mitjans de comunicació. Enfocament en xarxa

Aquest eix consisteix en un programa de sensibilització i suport als mitjans d'informació: periodistes especialitzats en temes medi ambientals o sobre els riscos naturals, i responsables de comunicació de les col•lectivitats locals o administracions.

El treball es basa en dues accions específiques: la realització i animació de la web www.rinamed.net i l'animació d'un “Fòrum internacional d'agents de la comunicació”.

Eix 6: Estratègia d'avaluació

Aquesta consisteix en valorar la realització del projecte RINAMED a partir d'una enquesta sobre la percepció del risc en uns grups de població dels territoris implicats. Dins d'aquest marc, es realitzaran diferents accions: investigació d'indicadors significatius sobre la percepció del risc, elaboració d'un qüestionari per a la identificació dels grups diana, realització i anàlisi de l'enquesta.


Com a complement d'aquests sis eixos, es faran servir dues tasques transversals necessàries per a satisfer els objectius de cooperació interregional:

Un procés permanent d'avaluació de resultats, implicant al conjunt de les regions, i amb la publicació semestral d'un butlletí de RINAMED.

Establir una xarxa de socis a la qual es podrà comparar amb regularitat els resultats i mètodes utilitzats.